Regulamin Sklepu internetowego Lela Blanc® www.lelablanc.com i www.lelablanc.pl obowiązujący od 25.05.2018 r.

Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Lela Blanc określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.lelablanc.com i www.lelablanc.pl (zwanego dalej: Sklepem internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1   Definicje
1.   
Właściciel marki Lela Blanc – ILMA BestHouse Marek Duraj
adres rejestrowy: Andersena 18d/12, 05-091 Ząbki
e-mail: biuro@lelablanc.com
nr telefonu: +48 667 50 80 90
2.   Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem   https://www.lelablanc.com/shop/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
3.   Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, produktu określonego w zamówieniu.
4.   Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy produktów:|
– firma kurierska lub Poczta Polska
– operator skrytek pocztowych – paczkomatu.
5.   Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
6.   Hasło – ciąg znaków cyfrowych, literowych lub innych ustalonych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie Internetowym, konieczny do zabezpieczenia dostępu i autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta klienta w sklepie Internetowym.
7.   Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8.   Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie internetowym zakupu i akceptująca Regulamin.
9.   Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia bezpłatnej usługi Prowadzenia konta Klienta.
13. Koszyk
 – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.lelablanc.com/shop/platnosci.
18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
22. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
23. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
24. Regulamin – niniejszy regulamin.
25. Rejestracja – czynność jednorazowa  polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy w sklepie internetowym w celu założenia konta Klienta.
26. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
27. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lelablanc.com www.lelablanc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
28. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lelablanc.com www.lelablanc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
29. Sprzedawca  – ILMA BestHouse Marek Duraj, e-mail: biuro@lelablanc.com , NIP: 876-151-32-37, REGON: 871178835, nr rachunku bankowego: mbank 24 1140 2004 0000 3002 5303 7914 –będącym właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lelablanc.com / www.lelablanc.pl.
30. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.lelablanc.com i www.lelablanc.pl
31. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
32. Termin realizacji – podana liczba godzin lub dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji do momentu wysłania towaru.
33. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
34. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
35. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
36. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
   A)   nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   B)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
   C)   nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
   D)   została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
   E)   w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
   F)   nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
37. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
38. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym.

§2   Postanowienia ogólne
1.   
Właścicielem Sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lelablanc.com oraz www.lelablanc.pl jest: ILMA BestHouse Marek Duraj – Sprzedający.
2.   Sprzedający prowadzi Sklep internetowy Lela Blanc, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Lela Blanc określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.lelablanc.com i www.lelablanc.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
3.   Przeglądanie treści w Sklepie internetowym nie wymaga podania żadnych danych, w tym również założenia konta Klienta.
4.   Informacje o produktach zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowiąc oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem strony Sklepu.
5.   Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży – poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedający.
6.   Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
7.   Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
8.   Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium wybranych krajów europejskich za pośrednictwem Dostawców, z którymi współpracuje Sprzedawca. W przypadku dostawy produktu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej i dokonuje z Klientem indywidualnych uzgodnień w odniesieniu do sposobu oraz kosztu dostawy zagranicznej.
9.   Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu +48 667 50 80 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@lelablanc.com. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość (Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus).
10.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
11.  Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej (nazwy, znak towarowy z elementami graficznymi, domena, sklep internetowy sklepu, a także wzorce, treści, formularze, logotypy, zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej sklepu, prawa w zakresie baz danych) należą do Sprzedawcy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści, w tym aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

§3   Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym
1.   
Rejestracja konta Klienta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, co oznacza, że możliwe jest składanie zamówień bez uprzedniej rejestracji konta Klienta. Kupujący może jednak skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.
2.   W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, wskazując login oraz adres poczty elektronicznej. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie. 
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. 
Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania modyfikacji danych podanych podczas Rejestracji. 
Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta (np. e-mailem). Rezygnacja z Konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Sprzedającego.
3.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   A)   podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
   B)   niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
4.   Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich oraz stosowania właściwych środków technicznych (w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet). Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
5.   Usługa konta Klienta w Sklepie internetowym świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
6.   Sprzedający ma prawo – w razie podania nieprawdziwych danych przez Klienta lub stwierdzenia wykorzystania konta przez niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem – odmówić przyjęcia zamówienia czasowo zawiesić dostęp do konta lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w formie e-mailowej.

§4   Zawarcie Umowy i realizacja Zamówień
1.   
Klient może składać Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby złożyć Zamówienie nie jest konieczna Rejestracja i posiadanie Konta Klienta.
2.  W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
   A)   przed złożeniem Zamówienia – Klient powinien zapoznać się z opisem interesującego go produktu zamieszczonym w Sklepie internetowym
   B)   wybrać produkty do Zamówienia  – poprzez dodanie ich do koszyka. W każdym czasie przed złożeniem Zmówienia możliwa jest aktualizacja zawartości koszyka – poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka;
   C)   po skompletowaniu całości Zamówienia – wybrać przycisk ”Przejdź do kasy”
   D)   wypełnić dane teleadresowe do dostarczenia Zamówienia;
   E)   złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedającemu. 
Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia bez rejestracji jako gość Sklepu Internetowego, przed wciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
3.   Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany produkt i dostawę, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Klient jest także informowany o:
   A)   głównych cechach i parametrach zamawianego towaru,
   B)   sposobie i terminie dostawy Zamówienia;
   C)   obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
   D)   danych identyfikujących Sprzedającego (w tym: nazwa, adres, numer telefonu, numer pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany);
   E)   pouczeniu o odstąpieniu od umowy – o sposobie, formie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy;
   F)   kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
   G)   o procedurze reklamacyjnej oraz o adresie, na który Konsument może składać reklamacje;  
   H)   istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
   I)     kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
   J)   możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
   K)   o ochronie danych osobowych.
4.   Do momentu złożenia Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji w formularzu Zamówienia – zarówno produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do dostarczenia zamówienia. W przypadku chęci dokonania zmiany przez Klienta po złożeniu Zamówienia – konieczny jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@lelablanc.com z podaniem numeru Zamówienia w temacie wiadomości.
5.   Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
6.   Klienta wiąże cena produktu z momentu złożenia Zamówienia.
7.   Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej
8.   Po złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”  –  Sprzedający potwierdza Klientowi warunki Umowy, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta, w tym istotnych danych Zamówienia w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości:
   A)   danych Sprzedającego oraz danych Klienta;
   B)   numeru Zamówienia;
   C)   listy towarów będących przedmiotem Zamówienia wraz z cenami jednostkowymi;
   D)   całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami oraz terminu zapłaty.
   E)   sposobu oraz terminu dostawy;
   F)   informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
   G)   linków do stron zawierających informacje:
      –   o prawie do odstąpienia od umowy i formularzu odstąpienia
      –   o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
      –   o możliwości i procedurze pozasądowego rozwiązywania sporów;
      –   o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
      –   o akceptowanych sposobach zapłaty i jej termin.
9.   Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
10. Kupujący oświadcza, że podane przez niego Sprzedającemu dane teleadresowe, w szczególności dane osobowe adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.
11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   A)   podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
   B)   niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta – z zastrzeżeniem, że po złożeniu konkretnego zamówienia i przy zmianie adresu do wysyłki w tym konkretnym zamówieniu, Klient poinformuje Sprzedawcę o zmianie na adres mailowy biuro@lelablanc.com, podając w temacie numer zamówienia.
   C)   terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
   D)   terminowego odbioru produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@lelablanc.com,  w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

§5   Płatności
1.   
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym produkcie stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) – i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia i który określony jest w cenniku dostaw.
2.   Realizacja zamówienia następuje:
    – w przypadku płatności za pobraniem – po zawarciu umowy, 
    – w przypadku płatności przelewem – po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.
3.   Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. W przypadku przesyłki za pobraniem, tzn. płatność gotówką przy odbiorze – cenę należy zapłacić kurierowi doręczającemu produkt.
4.   Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności we określonym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§6   Dostawa
1.   
Dostawa produktów do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronie Sklepu internetowego oraz podczas składania zamówienia.
2.   Zamówienia są kompletowane i przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po odnotowaniu płatności za zamówione produkty i wysyłane w ciągu 0 – 3 dni roboczych od odnotowania płatności. Do czasu dostawy należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarcza zamówione produkty,
3.   Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
4.   Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail  Kupującego wiadomości o wysłaniu towaru.
5.   Deklarowany czas doręczenia przesyłki jest zależny od Operatora:
   A)   przesyłka kurierska (DPD): 1-2 dni roboczych od nadania.
   B)   przesyłka pocztowa priorytetowa (Poczta Polska): 1-5 dni roboczych od nadania.
   C)   przesyłka paczkomatem (InPost): 2-3 dni roboczych od nadania
6.   Zakupiony przedmiot umowy  wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży będzie wysłany przez Sprzedającego wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
7.   Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu zamówione produkty w stanie wolnym od wad.
8.   Zmiany w Zamówieniu oraz rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt e-mailowy ze Sklepem pod adresem biuro@lelablanc.com z podaniem numeru zamówienia w temacie e-maila.
W przypadku anulowania Zamówienia – jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Kupującemu należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
9.   Kupujący nie może anulować Zamówienia, jeśli został powiadomiony o wysłaniu Zamówienia. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.
10. Jeśli w  Magazynie Sklepu zabraknie towaru objętego Zamówieniem, w wyniku czego wysłanie części lub całego Zamówienia nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia –  Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproponuje późniejszy termin realizacji, alternatywny towar, podzielenie Zamówienia na części lub anulowanie Zamówienia w całości lub części. 
   A)   W przypadku, gdy Kupujący wyrazi zgodę na podzielenie Zamówienia i realizację w dwóch terminach – Kupujący ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki z Zamówienia. Koszt dostarczenia pozostałego towaru z Zamówienia, wynikającego z późniejszego jego dostarczenia, ponosi Sklep.
   B)   W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w późniejszym terminie lub z alternatywnymi produktami, Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Kupującego. 
   C)   Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 1 miesiąca (jednego miesiąca), licząc od daty jej zawarcia. 
   D)   Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 1 miesiąc (jeden miesiąc), Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. 
   E)   W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli Kupujący dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7   Prawo do odstąpienia od umowy i wymiany produktu
1.   
Klientowi będącym Konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2.   Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć albo na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim – w tym również w formie pisma odręcznego, przed upływem tego terminu, na przykład korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@lelablanc.com (przesyłając skan dokumentu z odręcznym podpisem).
Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:
Data
Imię i nazwisko Konsumenta

Nr tel. i adres e-mail: …
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu …

Data doręczenia zamówienia: …
Numer zamówienia …
Zwracany produkt …
Odręczny podpis Konsumenta

4.   Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
5.   W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, czyli taką, która nie istnieje. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy dotyczy części produktów z zamówienia, a konsument skorzystał z korzyści związanymi z całym zamówieniem (takich jak rabat, gratis, koszt przesyłki), to wartość koszyka zakupowego zostaje przeliczona na nowo, z pominięciem produktów, od których zakupu konsument odstąpił.
6.   Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (oraz ewentualnych gratisów do niej dołączonych) przed jego upływem (Lela Blanc, Andersena 18d/12, 05-091 Ząbki)
7.   W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu oraz ryzyko odesłania produktów do Sprzedającego (dla bezpieczeństwa Sprzedający sugeruje odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną).
8.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego).Konsument otrzyma zwrot niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in.:
   A)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   B)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   C)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   D)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8 Warunki reklamacji, rękojmi
1.   
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady zakupionego przez Kupującego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
2.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch lat) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi i Przedsiębiorcy – 1 rok.
3.   Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) (dla bezpieczeństwa Sprzedający sugeruje wysłanie towaru przesyłką rejestrowaną).
Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacyjnego:
Data
Imię i nazwisko Konsumenta
Nr tel. i adres e-mail: …

Data doręczenia zamówienia: …
Numer zamówienia …
Produkt …
Zgłoszenie reklamacji (opis wad) i zakres reklamacji …
Odręczny podpis Konsumenta

4.   Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
5.   W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.   Wskazania producenta odnośnie konserwacji i przechowywania produktów Lela Blanc:
   A)   Prać w pralce w temperaturze 30 stopni, program delikatny, prędkość wirowania max. 800 obr./min. Stosować zasady bezpiecznego prania – w tym segregację wg kolorów, tkanin, zabrudzenia.
   B)   Tkanina bawełniana i bambusowa – prasować do 110 stopni; Polar / Minky  / welur / velvet – nie prasować
   C)   Nie prać ręcznie
   D)   Nie suszyć w suszarce bębnowej
   E)   Nie suszyć w ekspozycji na słońcu – – bezpośrednia, długotrwała ekspozycja na słońcu strony z zadrukiem może spowodować nieznaczne blaknięcie nadruku
   F)   Nie stosować wybielaczy
   G)   Nie czyścić chemicznie
   H)   Produkty bez wypełnienia – przechowywać w suchym, chłodnym i niezagrożonym wilgocią miejscu, w stanie luźnym w przewiewnym i oddychającym opakowaniu; Produkty z wypełnieniem  / Minky / Welurem – przechowywać w suchym, chłodnym i niezagrożonym wilgocią miejscu, w stanie luźnym w przewiewnym i oddychającym opakowaniu, nie przechowywać w workach próżniowych, nie przygniatać innymi, cięższymi przedmiotami.

§9 Usługi nieodpłatne
1.   
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   A)   Formularz kontaktowy
   B)   Prowadzenie Konta Klienta
   C)   Newsletter 
2.   Usługi wskazane w §9  powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
3.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4.   Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
5.   Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
6.   Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, którydokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Usługa.
7.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   A)   podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
   B)   niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
   C)   korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego;
   D)   korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   E)   niepodejmowania działań takich jak: – podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności; – modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów produktów.
8.   Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§10   Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1.   
Zasady ochrony Danych Osobowych oraz o polityce ‘cookie’ zamieszczone są w Polityce prywatności, pod adresem:  https://lelablanc.com/polityka-prywatnosci/
2.   Dane osobowe Klienta są przetwarzane w konkretnych celach przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
3.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia Umowy sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.

§11   Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1.   
Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.   Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3.   Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§12   Postanowienia końcowe
1.   
Sklep Internetowy Lela Blanc dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego, w tym nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
2.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3.   Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
4.   Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.  Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
5.   Nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
6.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r,  Do poszczególnych Umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a Klientem przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu zastosowanie maj postanowienia Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej Umowy sprzedaży.
7.   Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem:
   – O zmianie w Regulaminie Sprzedawca informuje na stronie Sklepu internetowego oraz Klientów posiadających zarejestrowane Konto.
   – Zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).. 
   – Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu.
   – Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
8.   Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 14 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 14 lub nowsza, Safari, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.lelablanc.com, należy je wszystkie wyłączyć.
9.   Sprzedający zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Czasowe przerwy nie mają wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.