Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lelablanc.com i lelablanc.pl oraz określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego – tzn. w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z obsługą Sklepu internetowego
 2. Operatorem serwisu LelaBlanc.pl oraz Administratorem danych osobowych jest: ILMA BestHouse Andersena 18d lok. 12, 05-091 Ząbki, właściciel marki Lela Blanc. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@lelablanc.com
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu internetowego. Informacje zawarte w Polityce prywatności mają charakter ogólny. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące na niniejszej stronie (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym w Sklepie internetowym.
 5. Serwis LelaBlanc.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep internetowy.
 6. Serwis LelaBlanc.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym szczególnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
 7. Serwis LelaBlanc.pl ma na uwadze następujące zasady, którymi kieruje się przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów: 
  A)   Zasada adekwatności i minimalizacji danych – przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadzona została analiza spełnienia tej reguły, selekcja danych i wybór tylko takiej ilości i rodzaju, jakie są dla niego niezbędne.
  B)   Zasada transparentności, przejrzystości i rzetelności – Klient ma pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi. W niniejszym dokumencie LelaBlanc.pl udziela pełnej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta – zgodnie z zasadą przejrzystości i rzetelności.
  C)   Zasada prawidłowości – LelaBlanc.pl stara się, aby dane osobowe w jego systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Klient – który stwierdzi, że w jakimś obszarze jego dane osobowe są błędne lub nie zostały zaktualizowane – jest proszony o kontakt pod adresem: inspektor@lelablanc.com.
  D)   Zasada integralności i poufności – LelaBlanc.pl stosuje i usprawnia (wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym) niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych.. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.
  E)   Zasada rozliczalności  – określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, a przede wszystkim, że są z nimi zgodne.
 8. Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep internetowy, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
   A)   witryny internetowej www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
  B)   aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.
 9. Serwis LelaBlanc.pl zbiera informacje dotyczące:
   –  osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, 
  –   osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową 
  –   oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  zwanych dalej łącznie Klientami.
 10. Cele przetwarzania danych osobowych:
  A)   Prowadzenie Sklepu internetowego – dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu, zgodnie z jego Regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientowi możliwości zarejestrowania się w Sklepie oraz możliwość zapisania się do usługi newsletter. W ramach Sklepu Klient może również skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, co pozwala na bieżące odpowiadanie na potrzeby i zapytania Klienta. 
  B)   Realizacja sprzedaży – przy decyzji Klienta o dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym, dane Klienta są wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności oraz dostawę produktów do wskazanego przez Klienta miejsca, jak również umożliwienie Klientowi skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.
  C)   Komunikacja poprzez Newsletter lub drogą elektroniczną – po decyzji Klienta o zapisaniu się do newslettera – komunikacja informacji na adres e-mail Klienta o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 11. Serwis LelaBlanc.pl pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników. Użytkownik podaje swoje dane podczas Rejestracji w Sklepie internetowym oraz zapisując się do newslettera. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące adresu zamieszkania – otrzymuje od Użytkowników w związku z realizacją zamówień i Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dane są również uzyskiwane w związku z bezpośrednim kontaktem.
  Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  A)  rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  B)  składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania i wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania przez Klienta z uprawnienia rękojmi. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  C)  zapisania się do newslettera – czyli subskrypcji biuletynu informacyjnego, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  D)   przeprowadzania konkursów, w szczególności dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursie, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz realizacji nagród.
  E)   prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 12. Podczas Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym – Klient podaje:
  – imię i nazwisko
  – numer telefonu
  – adres e-mailowy
  – dane adresowe: ulica z numerem budynku i lokalu, kod z nazwą miejscowości, kraj.
 13. Podczas Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym – ustalane jest hasło dostępu do indywidualnego Konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.
 14. Podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym – Klient podaje:
  – imię i nazwisko
  – numer telefonu
  – adres e-mailowy
  – dane adresowe – adres zamieszkania i adres dostawy: ulica z numerem budynku i lokalu, kod z nazwą miejscowości, kraj.
 15. W przypadku przedsiębiorców – Klient podaje dodatkowo nazwę firmy i numer NIP.
 16. Podczas zapisywania się do bezpłatnej usługi Newsletter – Klient podaje swój adres e-mail.
 17. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 18. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 19. Dane, które LelaBlanc.pl posiada jako administrator danych, przetwarza również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Klientowi ofert i promocji Sklepu internetowego,, jak również innych informacji promujących markę LelaBlanc.
 20. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
 21. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 22. Dane osobowe przekazane LelaBlanc.pl podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Użytkownik może również dokonać zmian w zakresie plików cookie, klikając pływający przycisk z lewym dolnym rogu strony www.lelablanc.com.
 2. W celu globalnego zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: